Funkcije

Pri C++ moramo za vsako funkcijo vedeti, katere tipe sprejme in kakšen tip vrne. Pravzaprav smo vedno morali napisati definicijo funkcije main in za ostale funkcije je sintaksa enaka.

Sintaksa

Definicija funkcije v C++ ima naslednjo sintakso (posplošimo na poljubno število parametrov):

return_type ime_funkcije(tip1 parameter1, tip2 parameter2) {
  // koda
}

Funkcija, ki nič ne vrne, ima return_type enak void. Funkcijo moramo vedno definirati preden jo uporabimo, to je ponavadi nad funkcijo main.

Vračanje rezultatov

Če hočemo, da funkcija kaj vrne, to povemo z ukazom return. Tip spremenljivke ki jo vračamo se mora ujemati s tipom, ki smo ga napisali v funkciji.

Primer funkcije, ki preveri, ali je dano število popolno.

bool popolno(int n) {
  int vsota_deliteljev = 0;
  for (int i = 1; i < n; ++i) {
    if (n % i == 0) {
      vsota_deliteljev += i
    }
  }
  return vsota_deliteljev == n;
}

Klicanje funkcij

Ko izvedemo program, ki vsebuje samo definicije funkcij, se ne zgodi nič. Funkcijo je treba namreč še poklicati. Naše funkcije kličemo popolnoma enako kot že vgrajene funkcije (npr. sin(), sort()).

// definicija bool popolno(int n);

int main() {
  int n;
  cin >> n;
  if (popolno(n)) {
    cout << "Stevilo " << n << " je popolno!" << endl;
  } else {
    cout << "Stevilo " << n << " ni popolno!" << endl;
  }
  return 0;
}

Overloading

Ker so v C++ funkcije odvisne od tipov, imamo lahko več funkcij z istim imenom – dokler se le razlikujejo po tipu ali številu parametrov.

Primer:

int sestej(vector<int> v) {
  int vsota = 0;
  for (const auto& x : v) {
    vsota += x;
  }
  return vsota;
}

string sestej(string s, string t) {
  return s + t;
}

Funkcije brez težav živijo druga z drugo, saj je povsem jasno, katero želi uporabnik poklicati – sestej(vector<int>({1, 2, 3})) poklice prvo, sestej("abc", "def") pa drugo.

Scoping

V C++ funkcij vedno dobi kopijo vrednosti, ki jo podamo. Tako znotraj funkcij, kot smo jih definirali sedaj, vrednosti ne moremo spreminjati. Primer:

void spremeni(double x) {
  x = 3.5;
}

int main() {
  int x = 4.5;
  cout << x << endl;
  spremeni(x);
  cout << x << endl;
}

Zgornji program dvakrat izpiše 4.5, saj je x v funkciji drugi kot v main. Res, to lahko še bolj poudarimo, če funkcij spremeni pokličemo kar takole: spremeni(5.6). Kaj bi se sedaj zgodilo, če bi funkcija vrednost res spremenila? Bi 5.6 postalo 3.5? Jasno je, da mora funkcija sprejeti kopijo parametra.

Reference in konstantne reference

Seveda je uporabno imeti tudi funkcije, ki spreminjajo parametre, na primer funkcij swap, ki zamenja vrednosti dveh spremenljivk.

Tej funkciji namesto običajnih tipov podamo reference – to pomeni da je spremenljivka znotraj funkcije enaka kot zunaj. Referenco označimo tako, da na konec tipa dodamo znak &.

Reference je popolnoma veljaven tip tudi kar tako, brez funkcij. Poglejmo si primer, ki najbolje opiše njeno delovanje.

int a = 9;
int b = a;
b = 7;
cot << a << ' ' << b << endl;
// 9 7

int c = 9;
int& d = a;
d = 7;
cout << c << ' ' << d << endl;
// 7 7

V zgornjem primeru je d samo drugo ime za c, če spremenimo d se spremeni tudi c in obratno.

Podobno naredimo tudi v funkcijah.

void swap(int& a, int& b) {
  int t = a;
  a = b;
  b = t;
}

Zgornjo funkcijo pokličemo kot swap(a, b), kjer sta a in b spremenljivki, funkcija pa bo njuni vrednosti zamenjala. Kaj pa se sedaj zgodi če funkcijo pokličemo s konstantami? Ali swap(1, 3) zamenja vrednosti 1 in 3? Seveda ne, tak klic je neveljaven in dobimo compile error:

program.cpp:14:14: error: invalid initialization of non-const reference of type
                      ‘int&’ from an rvalue of type ‘int’
  swap(1, 3);
       ^

Res, če nekaj podamo kot referenco, mora to biti tudi dejanska spremenljivka, ki ji lahko spremenimo vrednost.

Kaj pa če objekta nimamo namena spreminjati, vendar njegove vrednosti ne bi radi kopirali, saj je velik (npr. vector)?

Ena možnost je, da podamo referenco in objekta ne spreminjamo, vendar to ni najbolj higienično, pa še omejitve ima, saj ne moramo funkcije klicati s konstantami. Druga možnost je, da funkcija sprejme konstantno referenco – torej dejansko isto spremenljivko kot jo podamo, a njene vrednosti nam ni dovoljeno spreminjati. Konstantna referenca je pravzaprav neke vrste readonly kopija naše spremenljivke. Za velike tipe je to privzet način sprejemanja parametrov. Oglejmo si razliko na primeru funkcije append za vektorje, ki bo en vektor dodala na konec drugega in funkcije join, ki združi dva vektorja.

void append(vector<int>& a, const vector<int>& b) {
  for (int x : b) {
    a.push_back(x);
  }
}

vector<int> join(const vector<int>& a, const vector<int>& b) {
  vector<int> result;
  append(result, a);
  append(result, b);
  return result;
}

Veljavna (in sicer nepotrebna) uporaba funkcije join je tudi vector<int> a = join(vector<int({1, 2, 3, 4}), vector<int>({5, 6, 7, 8}));. Funkcijo smo klicali z dvema “temporary objektoma” in smo vzeli referenco, vendar to ni težava, saj je ne moremo spreminjati.

Ena izmed težav referenc je, da ob klicu funkcije f(a) ne vemo, ali bo ta funkcija a spremenila ali ne – pogledati moramo v definicijo.