Funkcije

Pri C++ moramo za vsako funkcijo vedeti, katere tipe sprejme in kakšen tip vrne. Pravzaprav smo vedno morali napisati definicijo funkcije main in za ostale funkcije je sintaksa enaka.

Sintaksa

Definicija funkcije v C++ ima naslednjo sintakso (posplošimo na poljubno število parametrov):

return_type ime_funkcije(tip1 parameter1, tip2 parameter2) {
  // koda
}

Funkcija, ki nič ne vrne, ima return_type enak void. Funkcijo moramo vedno definirati preden jo uporabimo, to je ponavadi nad funkcijo main.

Vračanje rezultatov

Če hočemo, da funkcija kaj vrne, to povemo z ukazom return. Tip spremenljivke ki jo vračamo se mora ujemati s tipom, ki smo ga napisali v funkciji.

Primer funkcije, ki preveri, ali je dano število popolno.

bool popolno(int n) {
  int vsota_deliteljev = 0;
  for (int i = 1; i < n; ++i) {
    if (n % i == 0) {
      vsota_deliteljev += i
    }
  }
  return vsota_deliteljev == n;
}

Klicanje funkcij

Ko izvedemo program, ki vsebuje samo definicije funkcij, se ne zgodi nič. Funkcijo je treba namreč še poklicati. Naše funkcije kličemo popolnoma enako kot že vgrajene funkcije (npr. sin(), sort()).

// definicija bool popolno(int n);

int main() {
  int n;
  cin >> n;
  if (popolno(n)) {
    cout << "Stevilo " << n << " je popolno!" << endl;
  } else {
    cout << "Stevilo " << n << " ni popolno!" << endl;
  }
  return 0;
}

Overloading

Ker so v C++ funkcije odvisne od tipov, imamo lahko več funkcij z istim imenom – dokler se le razlikujejo po tipu ali številu parametrov.

Primer:

int sestej(vector<int> v) {
  int vsota = 0;
  for (const auto& x : v) {
    vsota += x;
  }
  return vsota;
}

string sestej(string s, string t) {
  return s + t;
}

Funkcije brez težav živijo druga z drugo, saj je povsem jasno, katero želi uporabnik poklicati – sestej(vector<int>({1, 2, 3})) poklice prvo, sestej("abc", "def") pa drugo.

Scoping

V C++ funkcij vedno dobi kopijo vrednosti, ki jo podamo. Tako znotraj funkcij, kot smo jih definirali sedaj, vrednosti ne moremo spreminjati. Primer:

void spremeni(double x) {
  x = 3.5;
}

int main() {
  int x = 4.5;
  cout << x << endl;
  spremeni(x);
  cout << x << endl;
}

Zgornji program dvakrat izpiše 4.5, saj je x v funkciji drugi kot v main. Res, to lahko še bolj poudarimo, če funkcij spremeni pokličemo kar takole: spremeni(5.6). Kaj bi se sedaj zgodilo, če bi funkcija vrednost res spremenila? Bi 5.6 postalo 3.5? Jasno je, da mora funkcija sprejeti kopijo parametra.

Reference in konstantne reference

Seveda je uporabno imeti tudi funkcije, ki spreminjajo parametre, na primer funkcij swap, ki zamenja vrednosti dveh spremenljivk.

Tej funkciji namesto običajnih tipov podamo reference – to pomeni da je spremenljivka znotraj funkcije enaka kot zunaj. Referenco označimo tako, da na konec tipa dodamo znak &.

Reference je popolnoma veljaven tip tudi kar tako, brez funkcij. Poglejmo si primer, ki najbolje opiše njeno delovanje.

int a = 9;
int b = a;
b = 7;
cot << a << ' ' << b << endl;
// 9 7

int c = 9;
int& d = a;
d = 7;
cout << c << ' ' << d << endl;
// 7 7

V zgornjem primeru je d samo drugo ime za c, če spremenimo d se spremeni tudi c in obratno.

Podobno naredimo tudi v funkcijah.

void swap(int& a, int& b) {
  int t = a;
  a = b;
  b = t;
}

Zgornjo funkcijo pokličemo kot swap(a, b), kjer sta a in b spremenljivki, funkcija pa bo njuni vrednosti zamenjala. Kaj pa se sedaj zgodi če funkcijo pokličemo s konstantami? Ali swap(1, 3) zamenja vrednosti 1 in 3? Seveda ne, tak klic je neveljaven in dobimo compile error:

program.cpp:14:14: error: invalid initialization of non-const reference of type
                      ‘int&’ from an rvalue of type ‘int’
  swap(1, 3);
       ^

Res, če nekaj podamo kot referenco, mora to biti tudi dejanska spremenljivka, ki ji lahko spremenimo vrednost.

Kaj pa če objekta nimamo namena spreminjati, vendar njegove vrednosti ne bi radi kopirali, saj je velik (npr. vector)?

Ena možnost je, da podamo referenco in objekta ne spreminjamo, vendar to ni najbolj higienično, pa še omejitve ima, saj ne moramo funkcije klicati s konstantami. Druga možnost je, da funkcija sprejme konstantno referenco – torej dejansko isto spremenljivko kot jo podamo, a njene vrednosti nam ni dovoljeno spreminjati. Konstantna referenca je pravzaprav neke vrste readonly kopija naše spremenljivke. Za velike tipe je to privzet način sprejemanja parametrov. Oglejmo si razliko na primeru funkcije append za vektorje, ki bo en vektor dodala na konec drugega in funkcije join, ki združi dva vektorja.

void append(vector<int>& a, const vector<int>& b) {
  for (int x : b) {
    a.push_back(x);
  }
}

vector<int> join(const vector<int>& a, const vector<int>& b) {
  vector<int> result;
  append(result, a);
  append(result, b);
  return result;
}

Veljavna (in sicer nepotrebna) uporaba funkcije join je tudi vector<int> a = join(vector<int({1, 2, 3, 4}), vector<int>({5, 6, 7, 8}));. Funkcijo smo klicali z dvema “temporary objektoma” in smo vzeli referenco, vendar to ni težava, saj je ne moremo spreminjati.

Ena izmed težav referenc je, da ob klicu funkcije f(a) ne vemo, ali bo ta funkcija a spremenila ali ne – pogledati moramo v definicijo.

Kazalci kot parametri funkcij in “vračanje” prek parametra

Pred branjem tega razdelka, morate biti seznanjeni s kazalci na splošno, ki so opisani v razdelku Kazalci in reference.

Kazalce lahko podamo funkcijam kot vsak drug parameter. V C-ju, kjer ni referenc in se vsi parametri podajo tako, da se vrednost kopira, so kazalci edini način, da lahko funkcija “spreminja parameter, ki ga dobi”. Tehnično to seveda ne drži, saj vrednosti kazalca ne spreminja, toda ko funkciji podamo kazalec na neko spremenljivko o tem razmišljamo kot o tem, da smo ji podali kar spremenljivko samo, ne le kazalca. Primer funkcije swap

void swap(int* a, int* b) {
  int t = *a;
  *a = *b;
  *b = t;
}

int main() {
  int a = 5;
  int b = 8;
  swap(&a, &b);
  return 0;
}

Vidimo, da moramo funkcijo poklicati z naslovoma dveh spremenljivk, ta pa zamenja vrednosti na teh naslovih. Z razliko od C++ verzije tokrat vidimo, da bomo spremenljivki spreminjali, saj smo funkciji podali naslove, s čimer omogočimo, da funkcija na ta naslov napiše kar želi.

To se je pogosto uporabljalo, da so funkcije lahko “vrnile” več kot eno vrednost, in še danes veliko knjižnic uporablja ta pristop. Definicija funkcije, ki vrne eno ali več vrednosti prek parametra ni nič drugačnega od definicije navadne funkcije, dogovor je le, da po nekaj običajnih (vhodnih) parametrih sledi še nekaj izhodnih parametrov, kjer od uporabnika zahtevamo, da poda naslove spremenljivk, kamor naj rezultat napišemo.

Oglejmo si primer funkcije, ki točko s koordinatama x in y pretvori v polarni zapis in vrne njeno razdaljo od izhodišča ter kot, ki ga oklepa z absciso. V C++ bi funkcijo lahko napisali tako

pair<double, double> polar(double x, double y) {
  double r = sqrt(x*x + y*y);
  double phi = atan2(y, x);
  return {r, phi};
}

int main() {
  auto p = polar(0.5, 0.5);
  // rezultata dobimo kot p.first in p.second
}

Če pa bi se odločili, da bomo r in phi vrnili prek parametra, napišemo tako

void polar(double x, double y, double* r, double* phi) {
  *r = sqrt(x*x + y*y);
  *phi = atan2(y, x);
}

int main() {
  double r, phi;
  polar(0.5, 0.5, &r, &phi);
  // v r in phi sta sedaj shranjena rezultata
}

Vseskozi je beseda “vrača” v narekovajih, ker druga verzija funkcije polar dejansko ne vrne ničesar, vendar o njej razmišljamo, kot da vrne dve števili, saj to shrani na podana naslova dveh spremenljivk. Če pa bi želeli, ki lahko tudi še kaj dejansko vrnila, kot to naredi npr. funkcija scanf iz standardne knjižnice. Če želimo imeti funkcijo, ki vrne več kot eno stvar, je tudi danes tehnika vračanja prek parametra pogosto v uporabi. V C++ lahko namesto kazalcev za izhodne parametre uporabimo tudi nekonstante reference. to lahko sicer nekoliko zmanjša berljivost kode, saj iz klica oblike f(p, q, r, &a, &b) hitro vidimo, da so p, q, r najverjetneje vhodni parametri, a in b pa izhodna (ni pa to nujno). Pri klicu z referencami pa vemo samo f(p, q, r, a, b) in moramo gledati v definicijo funkcije, da izvemo, kateri parametri so “izhodni”.

Alternativno lahko za vračanje več stvari hkrati namesto izhodnih parametrov vrnemo tudi tuple več stvari, kar je postalo lepše v C++17, kjer lahko odpakiramo tuple in pair v dve novo definirani spremenljivki kar v eni vrstici kot

auto [r, phi] = polar(0.5, 0.5);