Osnovne vaje

Popolni kvadrat

Napiši program, ki prebere število in vrne njegov koren, če je ta celo število. Primer:

Uporabnik vnese 25.

Program izpiše:

5

V nasprotnem primeru program izpiše Število ni popolni kvadrat.

Uporabnik vnese 37.

Program izpiše:

Število ni popolni kvadrat.

Štetje limon

Napiši program, ki prebere število in v pravilni slovenščini izpiše, koliko ima limon. Pozor pri številih, kot so na primer 101 ipd. Primer:

Uporabnik vnese 2.

Program izpiše:

Imam 2 limoni.

Kombiniranje števil

Napiši program, ki od uporabnika po vrsti prebere tri števila \(x\), \(y\), \(z\). Program naj preveri, če se da tretje število (\(z\)) napisati kot kombinacijo prvih dveh z eno od osnovnih operacij (+, -, *, /). Če je možno, naj to izpiše, drugače pa naj izpiše, da se tega ne da narediti. Primer:

Uporabnik vpiše 2, 3 in 5.

Program izpiše:

2 + 3 = 5

Trikotniška neenakost

Sestavi program, ki bo prebral tri realna števila, nato pa preveril, ali obstaja trikotnik s takimi dolžinami stranic. Če obstaja, naj program izračuna njegovo ploščino in obseg.

Balls are touching

Sestavi program, ki bo prebral središči in polmera dveh krogov ter preveril, ali sta kroga ločena, se dotikata, ali pa imata skupno več kot eno točko.

Statistika

Napiši program, ki od uporabnika bere števila, dokler uporabnik ne vpiše števila 0. Program naj sproti izpisuje največje, najmanjše in povprečje števil, vpisanih do sedaj.

Smrečice

Napiši program, ki od uporabnika dobi naravno število \(n\), nato pa nariše “smrekico” iz zvezdic. Smerkica naj ima \(n\) vrstic, izgleda pa naj takole (če je \(n\) enak 5):

5-smrečica:
*
**
***
****
*****

Isto, le da naj bo smrekica poravnana na desno:

5-smrečica:
  *
  **
 ***
 ****
*****

Isto, le da je smrekica “na oba konca”:

5-smrečica:
  *
  ***
 *****
 *******
*********

Kvadrati

Napiši program, ki od uporabnika prebere število \(n\), nato pa izpiše po vrsti vse kvadrate naravnih števil do (vključno z) \(n\). Primer:

Uporabnik vpiše 20.

Program izpiše:

1, 4, 9, 16.

Malo aritmetike

Napiši program, ki od uporabnika prebere število \(n\), in izpiše vsoto vseh naravnih števil do vključno \(n\), ter produkt vseh naravnih števil do vključno \(n\).

Primer:

Uporabnik vpiše 50.

Program izpiše:

1 + 2 + ... + 50 = 1275
1 * 2 * ... * 50 = 30414093201713378043612608166064768844377641568960512000000000000

Delitelji

Sestavi program, ki dobi število n in izpiše vse njegove delitelje, vsakega samo enkrat, urejene po velikosti.

Šahovnica

Uporabnik vpiše dve polji po koordinatah \((x, y)\), kjer \(1 \leq x, y \leq 8\). Ugotovi, ali sta polji enake ali različne barve.

Obračanje števil

Sestavi program, ki prebere naravno število in ga izpiše v obratnem vrstnem redu. Primer:

Uporabnik vpiše 726.

Program izpiše:

Obrat stevila 726 je 627.

Števke

Sestavi program, ki prebere naravno število in sešteje njegove števke in si to zapomni. Nato sešteje števke tega števila, in tako naprej, dokler ne pridemo do enomestnega števila. Program naj izpisuje vse vmesne rezultate. Primer:

Uporabnik vnese število 1234567891234567891234567891.

Program izpiše:

1234567891234567891234567891
136
10
1

Maraton

Sestavi program, ki prebere časa teka dveh krogov (pri maratonu recimo) in izpiše skupen čas. Primer:

1. krog:
  ure: 2
  minute: 23
  sekunde: 45
2. krog:
  ure: 1
  minute: 48
  sekunde: 59

Program izpiše:

Skupen čas: 4 ur 12 minut in 44 sekund.

Fibonacci

Sestavi program, ki izpiše prvih n členov Fibonaccijevega zaporedja. To je zaporedje, podano s predpisom \(f_1 = 1, f_2 = 1, f_n = f_{n-1} + f_{n-2}\).

Primer::
Vnesi število členov: 10

Program izpiše:

Členi zaporedja so: 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55

Lastnosti števil

Sestavi program, ki izpiše lastnosti števila, ki ga je vpisal uporabnik. Preveri naj, če je sodo, če je praštevilo, če je popolno število (je vsota svojih pravih deliteljev), ali je morda trikotniško, ali je popolni kvadrat, Primer:

Uporabnik vnese število 28

Program izpiše:

Število JE sodo.
Število NI praštevilo.
Število JE popolno.
Število JE trikotniško.
Število NI popoln kvadrat.

Prafaktorji

Sestavi program, ki prebere število in izpiše njegov razcep na prafaktorje. Primer:

Uporabnik vnese število 2250.

Program izpiše:

"2250 = 2^3 * 3^2 * 5 * 7"

Decimalke

Sestavi program, ki prebere naravna števila \(a\), \(b\) in n ter izpiše celi deli in še \(n\) decimalk kvocienta \(a / b\).

Primer:

Vnesi a: 771
Vnesi b: 761
Vnesi n: 40

Prigram izpiše:

771 / 761 = 1.0131406044678055190538764783180026281208

Evklidov algoritem

Sestavi program, ki izračuna največji skupni delitelj števil \(a\) in \(b\) in izpiše vse vmesne rezultate evklidovega algoritma. Primer:

Vnesi a: 3672
Vnesi b: 624

Program izpiše:

3672 = 5 * 624 + 552
624 = 1 * 552 + 72
552 = 7 * 72 + 48
72 = 1 * 48 + 24
48 = 2 * 24 + 0
Najvecji skupni delitelj stevil 3672 in 624 je 24.

Uganka

Sestavi program, s katerim se igraš “Ugani število”. Program si zmisli naključno število med 1 in 100 in ti pove ali si uganil preveč ali premalo ali točno. Primer:

Ugibaj: 50
Premalo!
Ugibaj: 70
Preveč!
Ugibaj: 62
Premalo!
Ugibaj: 66
Premalo:
Ugibaj: 68
Premalo!
Ugibaj: 69
Čestitam, iskano število je 69!

Hint

Naključno število med vklučno a in b se dobi s funkcijo randint(a, b), iz modula random. V vaši kodi naredite:

from random import randint
nakljucno = randint(0, 100)