Funkcije in razredi

Funkcije in razredi so zelo uporabljene strukture v programiranju. Zaradi splošnosti in lepih načinov za dodajanje novih funkcionalnosti in zato, ker naredijo kodo mnogo bolj berljivo in uporabno so eden najpomembnejših konceptov, ki se je zelo razvit in zelo pomemben v resnem programiranju.

Funkcije

Velikokrat se nam zgodi, da imamo v programu zelo podobno kodo, ki dela zelo podobno reč, napisano večkrat. Recimo, da želimo izračunati produkt elementov v seznamu, v našem programu pa imamo 3 sezname, ali pa še huje, imamo zelo veliko seznamov, ki nam jih je podal uporabnik. Lahko pa koda postane tudi zelo zapletena, saj znotraj ene zanke preverjamo, kaj drugega z drugo zanko in tako naprej...

Primera takih programov:

a = [1, 2, 3, 4, 5]
b = [14, 15, 0, 2]
c = [-1, -1, -1, -1]
pa = 1
for i in a:
  pa *= i
for i in b:
  pb *= i
for i in c:
  pc *= i
print(pa)
print(pb)
print(pc)
"""Program preveri ali je število, ki ga vnese uporabnik popolno."""
while True:
  a = int(input("Vpisi stevilo: "))
  if a == 0:
    break
  vsota_deliteljev = 0
  for i in range(1, a):
    if a % i == 0:
      vsota_deliteljev += i
  if vsota_deliteljev == a:
    print("Stevilo", a, "je popolno.")
  else:
    print("Stevilo", a, "ni popolno.")

V prvem primeru je problem zelo ponavljajoča koda, v drugem pa je težko berljiva in zelo gnezdena. V tem primeru pridejo na pomoč funkcije, ki so primerne ravno za take probleme: določene pomensko neodvisne izseke kode ločijo in jih naredijo primerne za večkratno uporabo.

Funkcijo si lahko predstavljamo kot neko črno škatlo, ki ji nekaj damo, funkcija pa potem s tem nekaj naredi in/ali nam nekaj vrne. Velika prednost funkcij je to, da ni potrebno vedeti, kako točno deluje (lahko nam kakšno funkcijo npr. napiše kdo drug, jo skopiramo iz interneta itd.). Poleg tega funkcije naredijo kodo lažje za vzdrževanje, saj omogočajo preprosto popravljanje in spreminjanje. Če namreč v funkciji pride do kakšne napake, lahko napako popravimo le v definiciji, namesto da bi jo morali popraviti povsod, kjer funkcijo uporabimo.

Sintaksa

Funkcijo vedno začnemo z besedo def, nato pride ime funkcije (kot ime spremenljivke mora biti nujno iz ene besede) in v oklepaju poljubno število parametrov. Telo funkcije je potrebno zamakniti.

def imeFunkcije(parameter1, parameter2):
  Koda, ki se izvede, ko pokličemo funkcijo

Vračanje rezultatov

Če hočemo, da funkcija kaj vrne, to povemo z ukazom return. Ko funkcija nekaj vrne, lahko to ujamemo in s tem nekaj naredimo (npr. shranimo v spremenljivko, izpišemo itd.) ali pa ne naredimo ničesar – s tem bo stvar, ki jo je funkcija vrnila, izgubljena. Poglejmo si primer, ki preveri, ali je dano število popolno, in vrne True če je, sicer pa False.

def popolno(n):
  vsota_deliteljev = 0
  for i in range(1, n):
    if n % i == 0:
      vsota_deliteljev += i
  if vsota_deliteljev == n:
    return True
  else:
    return False

Warning

Ko se v funkciji izvede return ukaz, se funkcija konča, tudi če je pod stavkom še kaj kode. Če ukaza return ni, potem funkcija na koncu vrne None.

Klicanje funkcij

Ko izvedemo program, ki vsebuje samo definicije funkcij, se ne zgodi nič. Funkcijo je treba namreč še poklicati. Naše funkcije kličemo popolnoma enako kot že vdelane funkcije (npr. print(), range(), ...)

Oglejmo si primer programov iz uvoda, samo da tokrat uporabljata definirane funkcije. Za vsakim programom je tudi njegov možen izpis.

def zmnozi(seznam):
  prod = 1
  for i in seznam:
    prod *= i
  return prod

a = [1, 2, 3, 4, 5]
b = [14, 15, 0, 2]
c = [-1, -1, -1, -1]
print(zmnozi(a))
print(zmnozi(b))
print(zmnozi(c))
120
0
1
"""Program preveri ali je število, ki ga vnese uporabnik popolno."""
while True:
  a = int(input("Vpisi stevilo: "))
  if a == 0:
    break
  if popolno(a):
    print("Stevilo", a, "je popolno.")
  else:
    print("Stevilo", a, "ni popolno.")
Vpisi stevilo: 13
Stevilo 13 ni popolno.
Vpisi stevilo: 6
Stevilo 6 je popolno.
Vpisi stevilo: 2
Stevilo 2 ni popolno.
Vpisi stevilo: 28
Stevilo 28 je popolno.
Vpisi stevilo: 0

Scoping

Scoping je angleški izraz, ki obravnava vidljivost spremenljivk po kodi. Scope je območje v kodi, z določenim naborom spremenljivk, ki so vidne samo znotraj tega območja. Območja se lahko gnezdijo in vsa novo ustvarjena so znotraj globalnega scopa. V Pythonu se novi scopi ustvarijo znotraj funkcij. Spremenljivke iz bolj zunanjih scopov lahko samo beremo, nastavljati jih pa ne moremo. Enostavno: spremenljivke, definirane znotraj funkcije, so vidne samo znotraj funkcije. Primer:

def f():
  c = 8
  print(c)

>>> f()
8
>>> print(c)
Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in <module>
NameError: name 'c' is not defined

Bolj napreden primer:

def f():
  a = 1
  c = 2
  print(a, b, c)

>>> a = 8
>>> b = 7
>>> print(a)
8
>>> print(b)
7
>>> print(c)
Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in <module>
NameError: name 'c' is not defined
>>> f() # a v funkciji je lokalen, in nima povezave z zunanjim
1 7 2
>>> print(a)
8
>>> print(b)
7
>>> print(c)
Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in <module>
NameError: name 'c' is not defined

Zaključek: stvari, ki jih počenemo v funkciji ne spreminjajo zunanjega sveta, kot se od funkcij tudi pričakuje.

Za zelo podrobno razlago scopinga v Pythonu kliknite tukaj.

Razredi

Kdaj se zgodi, da bi radi v programu imeli na primer seznam avtomobilov. Kako si predstavimo avto? Za začetek mogoče kot seznam vrednosti, npr. ["Yugo", 1977, 234564], kjer nam prvi element pove ime, drugi letnico, tretji pa prevožene kilometre. Problemi nastanejo, ker bi radi dodajali nove podatke. A vrstnega reda podatkov ne smemo spremeniti, saj bi to podrlo že vso obstoječo kodo. Na vrsti red bomo odporni, če podatke poimenujemo, in seznam spremenimo v slovar: {'ime': "Yugo", 'leto': 1997, 'razdalja': 234564}. Sedaj laže dodajamo nove podatke in smo odporni na vrstni red. Funkcije za delo z avtomobili sedaj izgledajo nekako tako:

def prevozi(avto, km):
  avto['razdalja'] += km

Vsaka funkcija mora poleg dodatnih parametrov sprejeti še avto, ki ga želi spremeniti. Take funkcije v resnici spadajo k avtu, saj so namenjene samo za delo z avtom. Rešitev vseh teh problemov so razredi (class-i). S pomočjo razredov definiramo svoje tipe, ki imajo lahko popolnoma enako obnašanje kot že vgrajeni tipi. Vedno, ko se nam pojavijo problemi kot so opisani zgoraj, je verjetno čas, da definirate svoj tip. Imena novih tipov se po tihem dogovoru vedno začnejo z veliko začetnico, če pa je ime tipa iz več besed, te kar pritaknemo zraven, zopet z veliko začetnico (taka imena se imenujejo Camel Case).

Sintaksa definicije novih razredov gre takole:

class ImeTipa(object):

  def __init__(self, arg1, arg2, ...):
    selg.arg1 = arg1
    # code

  def metoda(self, arg, ...):
    # code

Spremenljivka tega tipa, ki jo naredimo, se imenuje objekt tega razreda ali instanca tega razreda. Tip in razred se nanašata na abstraktno definicijo, objekt ali instanca pa na konkretno spremenljivko. Funkcije, ki so vsebovane v tem objektu se imenujejo metode, spremenljivke tega objekta pa atributi. Primer ustvarjanja objekta in klicanja metod:

a = ImeTipa(arg1, arg2, ...)
a.metoda()

Konstruktorji in destruktorji

Objekt ustvarimo tako, da napišemo ime razreda in podamo vse potrebne argumente. V tem primeru Python pokliče konstruktor objekta, ki objekt zgradi. Konstruktor objekta je metoda ___init__, ki jo napišemo v definicijo razreda. Metoda kot prvi argument sprejme self, to je objekt na katerem trenutno delamo, torej na novo narejen, prazen objekt našega tipa. Metoda ima lahko še dodatne parametre, ki jih je potrebno podati ob klicu konstruktorja.

V self lahko sedaj nastavimo atribute, self.ime = vrednost. Do tako nastavljenih atributov lahko dostopamo na instancah objekta s klicem a.ime. Elemente lahko tudi spreminjamo ali pa dodajamo nove. Seveda se take spremembe poznajo samo na trenutni instanci, in ne na vseh objektih. Primer:

class Avto(object):

  def __init__(self, ime, leto, razdalja):
    self.ime = ime
    self.razdalja = razdalja
    self.leto = leto

>>> a = Avto("Yugo", 1978, 76234) # self je a
>>> print(a.leto)          # branje atributov
1978
>>> b = Avto("Golf", 2000, 31243) # self je tukaj b
>>> b.razdalja = 312445       # nastavljanje atributov
>>> print(b.razdalja)        # atribut se spremeni
312445
>>> print(a.razdalja)        # druga instanca se ni spremenila
762134
>>> a.solata = "7"         # dodamo nov atribut, sam smo to dodali
>>> print(b.solata)         # b tega atributa nima, saj smo dodali samo k a-ju
Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in <module>
AttributeError: 'Avto' object has no attribute 'solata'

Destruktor je funkcija, ki se pokliče, ko objekt izbrišemo. Objekt se avtomatsko izbriše, ko na se na primer zaključi funkcija, ali pa če ga eksplicitno izbrišemo z del. Destuktorja ponavadi ni potrebno posebej spreminjati, če pa to kdaj potrebujete, se naredi z definicijo metode ___del__.

Metode

Znotraj objekta lahko definiramo funkcije za delo s tem objektom. Te metode se definira enako kot navadne funkcije, vendar moramo tako kot pri konstruktorju za prvi parameter sprejeti self, ki vsebuje vse atribute, ki smo jih definirali. S pomočjo metod lahko sedaj spreminjamo objekt ali pa nudimo podatke o tem objektu. Metode se ponavadi imenuje z malimi začetnicami s podčrtaji, ali pa mixedCase, torej Camel case z malo začetnico na začetku.

Dodajmo Avtu od zgoraj metodo, ki zabeleži prevožene kilometre in metodo, ki preveri, ali mora avto na servis.

class Avto(object):

  def __init__(self, ime, leto, razdalja):
    self.ime = ime
    self.razdalja = razdalja
    self.leto = leto


  def prevozi(self, prevozil_km):
    self.razdalja += prevozil_km

  def je_za_na_servis(self):
    return self.razdalja < 20000

>>> a = Avto("Yugo", 1978, 6234) # self je a
>>> a.je_za_na_servis()      # brez argumentov, saj se a samodejno poda kot self
False
>>> a.prevozil_km(5000)
>>> a.je_za_na_servis()
True

Operatorji

Lepo je pisati na primer 3 + 4, namesto add(3, 4). Enako funkcionalnost lahko dodamo tudi svojim tipom, z definicijo novih operatorjev. Nove operatorje definiramo tako, da definiramo metode s posebnimi imeni, npr. ___add__ za seštevanje ali ___mul__ za množenje. Seznam vseh takih metod najdete, če napišete npr. dir(int), še bolj popoln seznam pa najdete tukaj. Definiranje svojega obnašanja operatorjev imenujemo operator overloading. Overloadati se da vse, kar obstaja. Za primer naredimo razred Vector, ki predstavlja vektor v \(\mathbb{R}^3\), ki ga lahko množimo s skalarjem, skalarno množimo z vektorjem in seštevamo in lepo izpišemo na zaslon.

class Vector(object):

  def __init__(self, x, y, z):
    self.x = x
    self.y = y
    self.z = z

  def __add__(self, other): # vrne nov objekt, ki je vsota podanih
    return Vector(self.x + other.x, self.y + other.y, self.y + other.z)

  def __mul__(self, other):
    if isinstance(other, Vector): # skalarni produkt
      return self.x * other.x + self.y * other.y + self.z * other.z
    else:
      return Vector(self.x * other, self.y * other, self.z * other)

  def __str__(self):
    return "Vector({0.x}, {0.y}, {0.z})".format(self)

a = Vector(1, -3, 4.5)
b = Vector(-1, 4.7, 2)
print(a + b)
# Vector(0, 1.7, 6.5)

S tem dosežemo, da se naši objekti po uporabi ne razlikujejo od že vgrajenih objektov. Te metode sicer lahko kličemo tudi direktno (tudi na Pythonovih tipih recimo "asdf".__add__("ghjk")), ampak tega noben priseben človek ne počne. Pravzaprav je vsaka spremenljivka, ki jo naredite v Pythonu objekt, ki ni popolnoma nič drugačen od takega, ki bi ga definirali mi. Ko na primer naredite int("1243") kličete konstruktor (metodo ___init__) razreda int.

Pri množenju smo uporabili funkcijo isinstance, ki se jo uporablja za preverjanje tipov.

isinstance(objekt, razred_ali_tuple_razredov)

Vrne True, če je objekt kateregakoli tipa izmed razred_ali_tuple_razredov, sicer False.

Primer:

>>> isinstance(134, int)
True
>>> isinstance("abc", (int, list, bool))  # "abc" ni niti int niti bool niti list
False